กำหนดการ

11 กรกฏาคม 2564

(เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด)

กำหนดการประชุม
ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เวลา
รายการ
08.00 – 09.20 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.30 – 12.00 น.
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพลิกโฉมการจัดการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส : Keynote Speaker
ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.
นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบทความ
ห้อง 9202 ห้อง 9203 ห้อง 9204 ห้อง 9310 (บทความวิจัย)
ห้อง 9311 ห้อง 9312 (บทความวิจัย R2R)
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หมายเหตุ : นำเสนอผลงานวิจัย ห้องละ 10 หัวข้อ
ใช้เวลาในการนำเสนอ 10-15 นาที/หัวข้อ
ลงทะเบียนนำเสนองาน

นำเสนองาน

กำหนดเวลา
กำหนดเวลาในการดำเนินกิจกรรม
 • เปิดรับบทความ (Full papers)
  • 19 กุมภาพันธ์ – เลื่อนออกไป (ไม่มีกำหนด)
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
  • 1-10 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณา
  • 10 พฤษภาคม 2564
 • ส่งบทความแก้ไข
  • ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
  • 11 กรกฎาคม 2564

นำเสนองาน

ลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
1. ประเภทบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ
 
นักศึกษา หรือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2,000 บาท
นักศึกษา หรือ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2,500 บาท
2. ประเภทบทความวิจัย (R2R)
 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
500 บาท
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1,000 บาท

นำเสนองาน

ขอบขต
ขอบเขตการนำเสนองาน
 • กลุ่มนำเสนองานบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ ได้แก่
  1. ด้านการศึกษา
  2. ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง
  3. ด้านบริหารธุรกิจ
 • กลุ่มนำเสนองานบทความวิจัย (R2R)
  1. ด้านการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

นำเสนองาน

การส่งบทความ
วิธีการส่งบทความ

ท่านสามารถส่งบทความได้ 3 วิธี

 • ส่งบทความฉบับเต็ม และไฟล์ใส่ CD จำนวน 1 ชุด มาที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
 • ส่งทางออนไลน์ ที่ ลงทะเบียนบทความ
 • ส่งมาทาง E-mail : sskru.journal@gmail.com พร้อมแนบแบบแสดงความจำนง

นำเสนองาน

รูปแบบบทความ
รูปแบบบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

บทความฉบับสมบูรณ์ความยาวประมาณ 7-12 หน้า โดยมีรายละเอียดตามเทมเพลตดังนี้

นำเสนองาน

รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบการนำเสนอด้วยปากเปล่า
 • เป็นการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอโดยใช้ Power Point
 • ใช้เวลานำเสนอบทความละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที)
รายละเอียดการชำระเงิน

การชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ
 • ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (เงินเฉพาะกิจ)
  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ศรีสะเกษ
  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 156-1-31409-0
 • หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ–นามสกุล เข้าระบบออนไลน์
 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงินมาแล้วเท่านั้น
 • ลิงค์สำหรับการ แจ้งการชำระเงิน
ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด

เอกสารการที่จำเป็น
ดาวน์โหลดข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0 4561 7982 โทรสาร 0 4564 3607
E-mail : sskru.journal@gmail.com